2 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

2 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

Hüqo, Viktor

Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / V. Hüqo ; red. İ. Çərkəzoğlu. III cild : Səfillər,V hissə / tərc.: B. A. Musayev, M. H. Rəfili. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 813 s. ; 21.5 sm. - (Dünya ədəbiyyatı klassikləri). - Kitab Azərbaycan Re

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri / tərc.: Ş. Mirbağırova, A. Məmmədov ; tərt.: C. Q. Nağıyev, S. Mustafayev. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 280 s. ; 22 sm. - (Dünya Uşaq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikas

Kəlilə və Dimnə

Kəlilə və Dimnə / tərc. R. Sultanov ; red. M. S. Sultanov. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 301 s. ; 22 sm. - (Dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYEVİN "Azərbaycan dilində latın qrafikası il

Kitabi Dədə Qorqud

Kitabi Dədə Qorqud : əsil və sadələşdirilmiş mətnlər / tərt. S. Q. Əlizadə ; red. T. İ. Hacıyev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 376 s. ; 20 sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Re

Azərbaycan nağılları - I cild

Azərbaycan nağılları : 5 cilddə. I cild / tərt. H. B. Zeynallı ; red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 360 s. ; 22 sm. - (Azərbaycan xalq Ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İLHAM ƏLİYE