Hacıqabul rayon MKS-nin 30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

30 saylı Hacıqabul şəhər kitabxana filialı

Əsatirlər,əfsanə və rəvayətiər / tərt.: A. M. Acaloglu, C. Bəydili ; red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 304 s. 

El Çələngi : Xalq şeirindən seçmələr / tərt. Q. M. Namazov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 248 s. 

Azərbaycan ədəbi dili tarixi : 4 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası , Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; red. S. Mehdiyeva. IV cild : XX əsr / tərt. A. A. Axundov [et al.]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2007. - 424 s.

Kitabi Dədə Qorqud : əsil və sadələşdirilmiş mətnlər / tərt. S. Q. Əlizadə ; red. T. İ. Hacıyev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 376 s.

Azərbaycan dastanları : 5 cilddə / tərt.: M. A. Təhmasib, Ə. Ə. Axundov ; red. M. P. Qasımlı. I cild. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2005. - 392 s.