7 saylı Qubalı Balaoğlan kənd kitabxana filialı

7 saylı Qubalı Balaoğlan kənd kitabxana filialı

Əsatirlər,əfsanə və rəvayətiər / tərt.: A. M. Acaloglu, C. Bəydili ; red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 304 s.

Kəlilə və Dimnə / tərc. R. Sultanov ; red. M. S. Sultanov. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 301 s. 

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri / tərc.: Ş. Mirbağırova, A. Məmmədov ; tərt.: C. Q. Nağıyev, S. Mustafayev. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 280 s.

Kitabi Dədə Qorqud : əsil və sadələşdirilmiş mətnlər / tərt. S. Q. Əlizadə ; red. T. İ. Hacıyev ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 376 s.

Gəncəvi, Məhsəti

Rübailər / M. Gəncəvi ; tərc. N. X. Rəfibəyli ; tərt. X. H. Yusifli. - təkrar nəşr. - Bakı : Lider, 2004. - 142 s.