6 saylı Navahı kənd kitabxana filialı

6 saylı Navahı kənd kitabxana filialı

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri / tərc.: Ş. Mirbağırova, A. Məmmədov ; tərt.: C. Q. Nağıyev, S. Mustafayev. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 280 s.

Azərbaycan Folkloru : Məktəblilər üçün seçmələr / tərt., ön sözün müəl. B. A. Abdulla, red. İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 360 s.