26 saylı Tava kənd kitabxana filialı

26 saylı Tava kənd kitabxana filialı

XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası : 1905-1920-ci illər / tərt. M. Məmmədov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2005. - 432 s. 

El Çələngi : Xalq şeirindən seçmələr / tərt. Q. M. Namazov. - təkrar nəşr. - Bakı : Şərq-Qərb, 2004. - 248 s.

Gəncəvi, Məhsəti

Azərbaycan bayatıları / tərt.: B. A. Abdulla, Q. Babazadə, E. Məmmədli ; red.: T. Fərzəliyev, İ. İ. Abbaslı . - təkrar nəşr. - Bakı : XXI-Yeni Nəşrlər Evi, 2004. - 304 s

Novruz bayramı ensiklopediyası : Xalq bayramı / tərt.: B. A. Abdulla, T. Babayev ; elmi red. M. P. Qasımlı ; bur. məsul Ə. Güləliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2008. - 208 s.

Kəlilə və Dimnə / tərc. R. Sultanov ; red. M. S. Sultanov. - təkrar nəşr. - Bakı : Öndər, 2004. - 301 s.